T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Fotoğraflarla Torbalı

 Bulunduğunuz Yer: Duyuru Arşivi


 İZMİR - Torbalı İlçesi Dağtekke Köyü Dükkan ve Kafeterya İnşaatı Yapım işi(SÜRESİ DOLMUŞTUR)
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

T.C.
TORBALI İLÇESİ

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

İ L A N

Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.Köylere Hizmet Götürme Birliğiİhale Yönetmeliğine tabidir

İŞİN ADI VE YERİ : İZMİR- Torbalı İlçesi Dağtekke Köyü Dükkan ve Kafeterya İnşaatı Yapım işi

GEÇİCİ TEMİNAT(TL) : KDV Hariç teklif edilecek bedelin en az % 3 oranında

BELGE İÇİN SON MÜRACAAT TARİHİ : 15/06/2010 Saat 09.30

İHALENİN TARİHİ VE SAATİ : 15/06/2010 Saat 11.00

YILİÇİ/SARİ : Yıl içi

 1. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Torbalı Köylere Hizmet Götürme Birliği Odasında Torbalı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından; Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 18. maddesi gereğince; Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

 2. a-) İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN TÜRÜ MİKTARI:

Türü : İzmir İli Torbalı İlçesi Dağtekke Köyü Dükkan ve Kafeterya İnşaatı Yapım işi

b-) İŞE BAŞLAMA TARİHİ: Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde işe başlanacaktır.

c-) İŞİN SÜRESİ : İşin Başlama tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

 1. Bu işe ait ihale şartnamesi 100,00 YTL ücreti mukabilinde Torbalı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosundan mesai saatleri içerisinde temin edilebilir. Telefon :(0232 856 96 96)

 2. İhaleye katılmak isteyenlerde ve yeterlik değerlendirmesinde aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a-) (2005-2009 yıllarına esas Gelir ve Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair yazılı taahhütname, (İhaleyi alan firma sözleşme

yapmadan önce vergi borcu yoktur yazısının aslını getirecektir.).

b) Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname, (İhaleyi alan firma sözleşme yapmadan önce pirim borcu yoktur

yazısının aslını getirecektir.).

c-) Kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası Meslek Odası Belgesi ;

 1. Gerçek kişi olması halinde ihaleye ait ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğuna dair belge.

 2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu yer Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

d) “Ortak girişim olması halinde Ortak girişimi oluşturan Gerçek ve Tüzel kişilerin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi ve imza sirküleri.

 2. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

 3. Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 4. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

 5. İsteklinin ortak girişim olması halinde şartname ekindeki örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesinin noter tasdikli örneği,

 6. Kamu ihalelerinden yasaklı olmadıklarına dair yazılı taahhütname,

 7. İhale Dokümanı satın alındığına dair belge,

 8. Tebligat için adres beyanı,

 9. İhale Şartnamesi ve ihale şartnamesine ek özel şartnamelerde öngörülen diğer belgeleri vereceklerdir.

 10. İhaleye katılmak için son müracaat başvurusu 15/06/2010 günü saat 09.30’a kadar Köylere Hizmet Götürme Birliği Torbalı / İZMİR adresine yapılacaktır. İhaleye katılmak için yeterlik belgesi verilmeyecek, yeterlik ihale komisyonunca açıklanacak ve yeterlik belgesi almaya hak kazanamayan ihaleye alınmayacaktır.

 11. Yukarıdaki iş için teklif edilen bedelin %50 oranında iş bitirme belgesi, (İnşaat Mühendisleri için 2010 Yılı mühendislik diploması değerleme oranı dikkate alınacaktır.)

 1. İhaleye katılmak isteyenler ihale günü saat 09.30’a kadar aşağıdaki belgeleri ihale komisyonu olan Torbalı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonuna vereceklerdir.

 1. Noter tasdikli imza sirküleri,

 2. İşin adı belirtilmek suretiyle Torbalı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına hitaben alınmış 30 takvim günü süreli geçici teminat mektubu veya nakit olarak teminatlarını Torbalı Vakıflar Bankasındaki TR27 0001 5001 5800 7295 3182 40 nolu İBAN NO’lu birlik hesabına yatırdıklarına dair banka dekontu,

 3. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise adına teklifte bulunulacak kimsenin noter tasdikli vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. Posta, Telgraf, Faks vb. vasıtalarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 2. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce bile olsa) dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 3. İdare 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Bu içerik toplam 101.988 kez gösterildi, Site toplam 938.957 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 404 kişi geziyor.

www.torbali.gov.tr
Ertuğrul Mah. Mithatpaşa Cad. Hükümet Konağı TORBALI/İZMİR Tel: 0 - 232 - 856 10 10 Fax: 856 16 60